Aud Tennøy


Portrett Aud Tennøy

Aud deltar på årets konferanse med;

«Hvordan vi bør utvikle bytransportsystemene i både store og små byer»

Aud er opptatt av hvordan byer og bytransportsystemer kan utvikles slik at de blir mer klimavennlige, attraktive, levende og inkluderende, og slik at de fremmer god folkehelse. Aud hevder at en utvikling som bidrar til mindre bilbruk og at flere av reisene i stedet skjer med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots bidrar til alt dette. På årets konferanse vil hun fokusere på hvordan utvikling av bytransportsystemene påvirker hvordan folk reiser i og bruker byen, og hvordan dette påvirker om viktige mål kan nås.

 

Aud Tennøy er forskningsleder for byutvikling og bytransport på Transportøkonomisk institutt (TØI). Hun har master- og doktorgrad i by- og regionplanlegging. Hun har jobbet med planlegging, byutvikling og bytransport i hele sin karriere, både som planlegger i Miljøbyen Gamle Oslo og som forsker ved NIBR og TØI.